Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lieke Dekkers Fotografie – mei 2021

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Beelddrager: de drager waarop een Fotografische werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals afdruk, of usb stick.
Fotograaf: Lieke Dekkers Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden
Fotografische werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet of werken die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.
Gebruik: van het werk gebruik maken door het te verveelvoudigen, te publiceren of het te bewerken.
Opdrachtovereenkomst: overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verplicht om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; 
– een dag of dagen van nationale rouw; 
– contingentering- of andere overheidsmaatregelen; 
– overheidsbesluiten;
– werkstaking; 
– natuurrampen; 
– ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van de Opdrachtnemer;
– sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
– epidemieën of pandemieën.

Wederpartij: de partij, natuurlijk dan wel rechtspersoon (consumenten resp. bedrijven) die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt van de Fotograaf en met wie de Fotograaf de overeenkomst sluit.

2. Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken met en beloften van en aan de Fotograaf, zoals offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 
3. Offerte
3.1. Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Het aanbod tot aangaan van een Opdrachtovereenkomst middels een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege. Hierna kunnen aan deze offerte geen rechten worden ontleed.
3.3. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
3.4. Alle op de offerte genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Overeenkomst

4.1. Een Opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.
4.2. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een Opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren. Dit betreft met name, doch is niet beperkt tot het nemen van de foto’s en bewerken en selecteren hiervan.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de Opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en collega-fotografen.
4.4. Wijzigingen in de opdracht door Wederpartij, om welke reden en in welke fase van de totstandkoming of uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij.
4.5. Annulering van de Opdrachtovereenkomst of een hieruit voortvloeiende verbintenis kan slechts schriftelijk.
4.6. Wanneer het maken van de Fotografische werken door een oorzaak redelijkerwijs voor rekening van de Wederpartij komt niet mogelijk is of onevenredig buiten de afgesproken Opdrachtovereenkomst treedt, heeft de Wederpartij geen recht op een vervangende afspraak zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.

 
5. Annulering/beëindiging/opzegging
5.1 De Wederpartij heeft het recht te allen tijde de Opdrachtovereenkomst schriftelijk te beëindigen/annuleren. 

5.2 In geval van beëindiging/annulering van een Opdrachtovereenkomst door de Wederpartij, zijnde een consument heeft de Fotograaf het recht om het volgende percentages (gebaseerd op redelijke kosten die standaard ni ieder proces hetzelfde zijn) van de volledige overeengekomen vergoeding in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
– Bij annulering binnen twee weken na goedkeuring van de opdracht, tenzij de opdracht al binnen deze termijn wordt gerealiseerd: 15%
– Bij annulering binnen een (1) maand tot twee (2) weken voor de afgesproken datum waarop de fotografische werken worden genomen: 50%
– Bij annulering die binnen twee (2) weken tot twee (2) dagen voor de afgesproken datum waarop de fotografische werken worden genomen: 60%
– Bij annulering binnen twee (2) dagen voor de afgesproken datum waarop de fotografische werken worden genomen: 70%.

5.3 In geval van beëindiging/annulering van een Opdrachtovereenkomst door de Wederpartij, zijnde een bedrijf, bedragen de annuleringskosten 50%, tenzij de beëindiging/annulering twee (2) dagen voor de afgesproken datum ligt. In dat laatste geval kan de Fotograaf 100% annuleringskosten in rekening brengen. 

 
6. Overmacht

6.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.
6.2. De Fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
6.3. De Fotograaf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
6.4. In geval van overmacht zal de Fotograaf zich naar redelijkheid inspannen om de Wederpartij desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 
6.5. Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de Wederpartij, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
6.6. Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te facturen en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

 
7. Aanbetaling

7.1. Wanneer de Opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen kan de Fotograaf een aanbetaling vragen te hoogte van een nader overeen te komen bedrag, welke binnen een termijn van 2 weken dient te worden voldaan.
7.2. Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de Wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt de Fotograaf zich het recht voor haar prestaties op te schorten, zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van de verplichtingen.
7.3. Indien de Opdrachtovereenkomst, om welke reden dan ook, eerder dan oorspronkelijk door partijen beoogd wordt beëindigd heeft de Wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetalingssom, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de Fotograaf dient te komen.

 
8. Factuur
8.1. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk ander is vermeld.
8.2. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van der Wederpartij, zal de Wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan de Fotograaf verschuldigd zijn.
8.3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.2. bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens houdt de Fotograaf zich het recht voor zonder nadere aankondiging de inningsbevoegdheid aan een incassobureau over te dragen.
8.4. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
8.5. Indien de reiskostenvergoeding niet in de Opdrachtovereenkomst is afgesproken wordt een standaardtarief gehanteerd van € 0,35 per kilometer vanaf postcode 5411DE.
 
 
9. Levering

9.1. De Fotografische werken zullen binnen de afgesproken termijn worden geleverd op een usb-stick of via elektronische weg aan de Wederpartij in JPEG-formaat.
9.2. De Fotograaf heeft het recht de Fotografische werken naar eigen invullen te bewerken en de originele Fotografische werken zullen niet aan de Wederpartij worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
9.3. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending risico van de Wederpartij.
9.4. In een situatie van overmacht, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan een langere levertermijn van derden jegens de Fotograaf, kan de termijnen ven van artikel 8.1 in overleg tussen de Fotograaf en de Wederpartij worden verlengd.
9.5. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
9.6. De Fotograaf is pas gehouden over te gaan tot levering wanneer de volledige betaling door de Wederpartij is verricht.

10. Klachten
10.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de Fotografische werken, schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld.
10.2. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
10.3. Het schriftelijk mededelen van een klacht ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Fotograaf.

11. Auteursrecht
11.1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle rijden bij de Fotograaf en zal niet worden overgedragen.
11.2. De Fotografische werken mogen door de Wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden.
11.3. Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de Wederpartij van een Fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van en licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven.
11.4. De Wederpartij geeft de Fotograaf toestemming om Fotografische werken voor promotiedoeleinde te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze toestemming kan door de Wederpartij schriftelijk worden ingetrokken indien hij hiervoor een redelijk belang heeft en dit vóór het gebruik door de Fotograaf geschiedt.

12. Inbreuk op auteursrecht
12.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen of toegestaan, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
12.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoedingen van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Naamsvermelding
13.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij de openbaarmaking of verveelvoudiging van een Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen. Deze plicht tot naamsvermelding geldt tevens voor het gebruik in de privésfeer en bij verkregen licenties tot gebruik van het werk, tenzij in deze licentie expliciet anders is vermeld.
13.2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig gelden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14. Persoonlijkheidsrecht
14.1. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in acht.
14.2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoedingen van overige gelden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Recht van derden
15.1. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiten van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaar de Fotograaf van alle aanspraken van deze derden.

16. Aansprakelijkheid
16.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is

ontstaan, tenzij er sprak is van grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde persoon.
16.2. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijke uitgekeerde geldsommen.
16.3. Voor schade ontstaan tijden de uitvoering van de opdracht door de Fotograaf, welke redelijkerwijs voor rekening van de Wederpartij is komen is de Wederpartij aansprakelijk.

17. Slotbepalingen
17.1. Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
17.2. In eerste instantie zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
17.3. De Fotograaf heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzingen. Wijzigingen treden in werking 1 maand na het bekend maken ervan aan Wederpartij. Indien Wederpartij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze het recht de Opdrachtovereenkomst en al hetgeen deze Algemene Voorwaarden op toepasselijk is met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen.

 

Scroll to top